ITealnie.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego. 
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego
, jest ALL-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w (adres siedziby i adres do doręczeń): ul. Wileńska 59, 94-016 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729648; NIP: 7272830363; REGON: 380071617; adres poczty elektronicznej:  info@itealnie.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np., Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.1.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.1.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie.

2.2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego:
2.2.1. Dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się ALL-TRADE
sp. z o.o. (w tym system CRM wykorzystywany w celu kontaktu z klientami w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z ALL-TRADE sp. z o.o. umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione współpracownikom ALL-TRADE sp. z o.o., stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej ALL-TRADE sp. z o.o.

2.2.2.Zewnętrzne osoby trzecie: Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe kontrahentom, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu usług. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

2.2.3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
3.2.2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
3.2.3. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
3.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari 
w przeglądarce Microsoft Edge
3.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
3.6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.
3.7. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
3.8. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne, dane związane z zamówieniami (zawartość koszyka oraz jego wartość) oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
3.9. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają usługi Google Analytics oraz Universal Analytics, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron lub aplikacji naszych partnerów (www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, f):
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażona przez osobę, której dane dotyczą; 
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
c) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
d) cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora)
4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5.2. Usługobiorca lub Klient, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.3 Usługobiorca lub Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1. Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.